Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

-2- Uslovi za obavljanje taksi prevoza

Ići dole

-2- Uslovi za obavljanje taksi prevoza

Počalji od Admin taj Uto 04 Okt 2011, 00:04


Члан 8.


Физичко лице може обављати такси превоз као преду-
зетник, ако поред општих услова утврђених законом, ис-
пуњава и услове утврђене овом одлуком и то:
1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање седам
година;
2. да има звање возача путничког аутомобила трећег
степена стручне спреме или звање возача аутобуса и терет-
ног моторног возила четвртог степена стручне спреме или
звање техничара друмског саобраћаја или звање возача спе-
цијалисте петог степена стручне спреме;
3. да има радно искуство на пословима возача моторног
возила са возачком дозволом „Б” категорије најмање пет го-
дина;
4. да има сертификат о положеном испиту о познавању
града Београда, прописа из области такси превоза и једног
страног језика, у складу са правилником о програму и на-
чину полагања испита за обављање делатности такси пре-
воза;
5. да је здравствено и потпуно пословно способан;
6. да му правоснажном судском одлуком није забрањено
обављање одређене делатности, односно да му правоснаж-
ном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања делатности, док трају правне последице
осуде, односно мере;
7. да је власник или корисник моторног возила по угово-
ру о лизингу;
8. да постоји слободно место за такси возило у складу са
програмом из члана 5. став 1. ове одлуке;
9. да моторно возило које поседује у погледу намене и
погодности испуњава услове из члана 10. ове одлуке.
За обављање делатности такси превоза у статусу за-
посленог код правног лица регистрованог за обављање ове
врсте делатности у складу са законом и овом одлуком, фи-
зичко лице мора да испуни услове из става 1. овог члана,
осим услова под тач. 7-9, и да има закључен уговор о раду
са послодавцем.
Физичко лице из става 1. овог члана које поседује одо-
брење из члана 6. став 1. ове одлуке, обавезно је да делат-
ност обавља искључиво возилом за које поседује важећу
потврду о погодности и класификацији возила, издату од
стране надлежне организационе јединице.
Радно искуство из става 1. тачка 3. овог члана доказује се:
– потврдом издатом од стране послодавца и
– уговором закљученим у складу са законом или овере-
ном фотокопијом радне књижице.
Услови из става 1. тач. 5. и 6. овог члана доказују се уве-
рењем не старијим од шест месеци.
Надлежна организациона јединица издаће упут за испи-
тивање погодности и класификацију возила за такси превоз
физичком лицу које испуни услове из става 1. тач. 1-8. овог
члана.

Члан 9.


За обављање такси превоза правно лице мора поред ус-
лова прописаних законом, да испуни следеће:
1. да је регистровано за обављање делатности такси пре-
воза у складу са законом и овом одлуком;
2. да има седиште на територији Републике Србије;
3. да такси возач запослен у правном лицу испуњава ус-
лове прописане чланом 8. став 2. ове одлуке;
4. да има најмање једно моторно возило у власништву
или по основу уговора о лизингу;
5. да постоји слободно место за такси возило у складу са
Програмом из члана 5. став 1. ове одлуке;
6. да моторно возило које поседује у погледу намене и
погодности за такси превоз испуњава услове из члана 10.
ове одлуке.
Надлежна организациона јединица издаће упут за испи-
тивање погодности и класификацију возила за такси превоз
правном лицу које испуни услове из става 1. тач. 1-5. овог
члана.
Правно лице из става 1. овог члана које поседује одо-
брење из члана 6. став 1. ове одлуке, обавезно је да делат-
ност обавља искључиво возилом за које поседује важећу
потврду о погодности и класификацији возила, издату од
стране надлежне организационе јединице.
Физичко лице из члана 8. став 2. обавезно је да делат-
ност обавља искључиво возилом правног лица које по-
седује одобрење из члана 6. став 1. ове одлуке, и за које
поседује важећу потврду о погодности и класификацији
возила, издату од стране надлежне организационе једи-
нице.
Правно лице из става 1. овог члана обавезно је да
приликом одјављивања физичког лица из члана 8. става
2. надлежној организационој јединици врати све испра-
ве које су додељене правном лицу, а за обављање делат-
ности физиког лица у статусу запосленог лица, код пра-
вног лица.
avatar
Admin
Admin
Admin

Broj poruka : 226
Datum upisa : 01.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu