Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

-11- Kaznene odredbe

Ići dole

-11- Kaznene odredbe

Počalji od Admin taj Pon 03 Okt 2011, 23:47


Члан 38.


Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се за прекршај правно лице:
1. ако обавља делатност такси превоза супротно члану 9.
став 3. и став 4. одлуке;
2. ако започне превоз путника са такси стајалишта на
локацијама од посебног интереса за град, а није му издата
идентификациона ветробранска налепница за „I лукс” кла-
су (члан 7. одлуке);
3. ако обавља такси превоз путника возилом које не ис-
пуњава услове из члана 10. одлуке;
4. ако у такси возилу који садржи таксиметар из чла-
на 10. став 1. тачка 7. није технички исправан, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који откуцава није
видљив за путника или се његовим укључивањем светло на
такси ознаци не гаси (члан 10. став 1. тачка 7. одлуке);
5. ако у такси возилу нема важећи ценовник или је ва-
жећи ценовник постављен тако да његов садржај није
видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 9. одлуке);
6. ако се на такси возилу не налази идентификациона
ветробранска налепница, а у такси возилу идентификацио-
ни картон (члан 10. став 1. тачка 10. одлуке);
7. ако се на крову такси возила не налази кровна ознака
(члан 10. став 1. тачка 13. одлуке);
8. ако поступи супротно одредбама члана 12;
9. ако се на возилу којим обавља такси превоз не налази
кровна ознака у складу са чланом 15. став 5. или поступи
супротно члану 15. ставу 6;
10. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи
ознаку (члан 15. став 7. и став 8. одлуке);
11. ако све измене везане за податке које садржи такси
дозвола и друге исправе не пријави организационој једини-
ци у року од петнаест дана од дана наступања измене (члан
16. став 1. алинеја 1. одлуке);
12. ако све измене везане за податке о моторном вози-
лу не пријави организационој јединици у року од петнаест
дана од дана наступања измене (члан 16. став 1. алинеја 2.
одлуке);
13. ако се на возилу којим обавља такси превоз не на-
лази кровна ознака TAXI и идентификациона ветробран-
ска налепница, а у возилу идентификациони картон и це-
новник (члан 16. став 1. алинеја 3. одлуке);
14. ако све измене података које се односе на услове за
обављање такси превоза не пријави организационој једини-
ци у року од петнаест дана од дана наступања измене (члан
16. став 1. алинеја 4. одлуке);
15. ако поступи супротно одредбама из члана 16. став 1.
алинеја 5. одлуке;
16. ако у року од осам дана од дана подношења захтева
за брисање из регистра који се води код Агенције за при-
вредне регистре организационој јединици не врати такси
дозволу, потврду о погодности возила, идентификацио-
ни картон, идентификациону ветробранску налепницу и
кровну ознаку TAXI (члан 16. став 1. алинеја 6. одлуке);
17. ако у року од осам дана од дана подношења захтева
Агенцији за привредне регистре о привременом престанку
обављања такси превоза организационој јединици не врати
такси дозволу, потврду о погодности возила, идентифика-
циони картон и кровну ознаку TAXI (члан 16. став 1. али-
неја 7. одлуке);
18. ако у року од осам дана по правоснажности решења
о брисању из регистра донетом по сили закона, организа-
ционој јединици не врати такси дозволу, потврду о погод-
ности за такси возило, идентификациони картон, иденти-
фикациону ветробранску налепницу и кровну ознаку TAXI
(члан 16. став 1. алинеја 8. одлуке);
19. ако једном годишње не изврши испитивање погод-
ности за возило класификовано у „I” класу, у складу са од-
редбама одлуке најкасније даном истека важности потврде
о погодности и класификацији возила (члан 16. став 1. али-
неја 9. одлуке);
20. ако једном у шест месеци не изврши испитивање по-
годности за возило класификовано у „II“ класу, у складу са
одредбама одлуке најкасније даном истека важности потвр-
де о погодности и класификацији возила (члан 16. став 1.
алинеја 10. одлуке);
21. ако поступи супротно члану 17. одлуке;
22. ако поступи супротно члану 18. став 5. одлуке;
23. ако запослени у правном лицу поступи супротно од-
редбама чл. 20. и 22. одлуке;
24. ако запослени у правном лицу не укључи таксиметар
по уласку путника у возило, односно не преузме потврду
о фиксној цени са локације од посебног интереса за град –
стајалишта Аеродром „Никола Тесла” (члан 23. одлуке);
25. ако запослени у правном лицу не обавља такси пре-
воз у складу са одредбом члана 24. одлуке;
26. ако запослени у правном лицу поступи супротно
члану 25. и члану 26. одлуке;
27. ако запослени у правном лицу поступи супротно
члану 27. одлуке;
28. ако запослени у правном лицу користи такси возило
за личне потребе, а није уклонио таксиметар и одстранио
кровну ознаку TAXI (члан 28. одлуке);
29. ако запослени у правном лицу обавља такси превоз
супротно одредби члана 29. одлуке;
30. ако запослени у правном лицу за време обављања
такси превоза не поштује одредбе члана 30. одлуке;
31. ако се не придржава Правилника о раду ауто такси
превозника на Аеродрому „Никола Тесла” у Београду, члан
30. став 4;
32. ако запослени у правном лицу накнаду за обављени
такси превоз наплати супротно одредби члана 32:
33. ако запослени у правном лицу у случају немогућ-
ности да заврши започети такси превоз поступи супротно
члану 33. одлуке;
34. ако запослени у правном лицу путнику не изда рачун
о извршеној услузи или изда рачун који не садржи све про-
писане податке (члан 35. став 1. одлуке) и
35. ако запослени у правном лицу поступи супротно
члану 37. одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговор-
но лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 75.000
динара.
За прекршај из става 1. тач. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18,
23-35. овог члана и такси возач – запослени у правном лицу
новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара.
Такси возач – запослени у правном лицу казниће се нов-
чаном казном од 5.000 до 75.000 динара уколико се у возилу
којим обавља такси делатност идентификациони картон не
налази на видном месту (члан 10. став 1. тачка 10. одлуке).

Члан 39.


Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се
за прекршај такси предузетник:
1. ако обавља такси превоз супротно члану 8. став 3. од-
луке;
2. ако започне превоз путника са такси стајалишта на
локацијама од посебног интереса за Град, а није му издата
идентификациона ветробранска налепница за „I лукс” кла-
су (члан 7. одлуке);
3. ако обавља такси превоз путника возилом које не ис-
пуњава услове из члана 10. ове одлуке;
4. ако у такси возилу који садржи таксиметар из чла-
на 10. став 1. тачка 7. није технички исправан, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који откуцава није
видљив за путника, или се његовим укључивањем светло на
такси ознаци не гаси (члан 10. став 1. тачка 7. одлуке);
5. ако у такси возилу нема важећи ценовник или је ва-
жећи ценовник постављен тако да његов садржај није
видљив за путнике (члан 10. став 1. тачка 9. одлуке);
6. ако се на такси возилу не налази идентификациона
ветробранска налепница, а у такси возилу нема идентифи-
кациони картон (члан 10. став 1. тачка 10. одлуке);
7. ако се на крову такси возила не налази кровна ознака
из члана 10. став 1. тачка 13. ове одлуке;
8. ако поступи супротно одредбама члана 12;
9. ако се на возилу којим обавља такси превоз не налази
кровна ознака у складу са чланом 15. став 5. или поступи
супротно члану 15. ставу 6;
10. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи
ознаку (члан 15. став 7. и став 8. одлуке);
11. ако све измене везане за податке које садржи такси
дозвола и друге исправе не пријави организационој једини-
ци у року од петнаест дана од дана наступања измене (члан
16. став 1. алинеја 1. одлуке);
12. ако све измене везане за податке о моторном вози-
лу не пријави организационој јединици у року од петнаест
дана од дана наступања измене (члан 16. став 1. алинеја 2.
одлуке);
13. ако се на возилу којим обавља такси превоз не на-
лази кровна ознака TAXI и идентификациона ветробран-
ска налепница, а у возилу идентификациони картон и це-
новник (члан 16. став 1. алинеја 3. одлуке);
14. ако све измене података које се односе на услове за
обављање такси превоза не пријави организационој једини-
ци у року од петнаест дана од дана наступања измене (члан
16. став 1. алинеја 4. одлуке);
15. ако поступи супротно одредбама из члана 16. став 1.
алинеја 5. одлуке
16. ако у року од осам дана од дана подношења захтева
за брисање из регистра који се води код Агенције за при-
вредне регистре организационој јединици не врати такси
дозволу, потврду о погодности возила, идентификацио-
ни картон, идентификациону ветробранску налепницу и
кровну ознаку TAXI (члан 16. став 1. алинеја 6. одлуке);
17. ако у року од осам дана од дана подношења захтева
Агенцији за привредне регистре о привременом престанку
обављања такси превоза организационој јединици не врати
такси дозволу, потврду о погодности возила, идентифика-
циони картон и кровну ознаку TAXI (члан 16. став 1. али-
неја 7. одлуке);
18. ако у року од осам дана по правоснажности решења
о брисању из регистра донетом по сили закона, организа-
ционој јединици не врати такси дозволу, потврду о погод-
ности за такси возило, идентификациони картон, иденти-
фикациону ветробранску налепницу и кровну ознаку TAXI
(члан 16. став 1. алинеја 8. одлуке);
19. ако једном годишње не изврши испитивање погод-
ности за возило класификовано у „I” класу, у складу са од-
редбама одлуке најкасније даном истека важности потврде
о погодности и класификацији возила (члан 16. став 1. али-
неја 9. одлуке);
20. ако једном у шест месеци не изврши испитивање по-
годности за возило класификовано у „II” класу, у складу са
одредбама одлуке најкасније даном истека важности потвр-
де о погодности и класификацији возила (члан 16. став 1.
алинеја 10. одлуке);
21. ако поступи супротно члану 17. одлуке;
22. ако поступи супротно члану 18. став 5. одлуке;
23. ако поступи супротно одредбама чл. 20. и 22. одлуке;
24. ако не укључи таксиметар по уласку путника у вози-
ло, односно не преузме потврду о фиксној цени са локације
од посебног интереса за град – стајалишта Аеродром „Ни-
кола Тесла” (члан 23. одлуке);
25. ако не обавља такси превоз у складу са одредбом
члана 24. одлуке;
26. ако поступи супротно члану 25. и члану 26. одлуке;
27. ако поступи супротно члану 27. одлуке;
28. ако користи такси возило за личне потребе, а није
уклонио таксиметар и одстранио кровну ознаку TAXI (члан
28. одлуке);
29. ако обавља такси превоз супротно одредби члана 29.
одлуке;
30. ако за време обављања такси превоза не поштује од-
редбе члана 30. одлуке;
31. ако се не придржава Правилника о раду ауто такси
превозника на Аеродрому „Никола Тесла” у Београду, члан
30. став 4;
32.ако накнаду за обављени такси превоз наплати су-
протно одредби члана 32;
33. ако у случају немогућности да заврши започети так-
си превоз поступи супротно члану 33. одлуке;
34. ако путнику не изда рачун о извршеној услузи или
изда рачун који не садржи све прописане податке (члан 35.
став 1. одлуке) и
35. ако поступи супротно члану 37. одлуке.

Члан 40.


Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара каз-
ниће се за прекршај правно лице ако за обављање такси
превоза ангажује лице супротно одредби члана 9. став 1. та-
чка 3. ове одлуке.

Члан 41.


Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице које у правном лицу обавља такси
превоз, супротно одредби члана 9. став 1. тачка 3. ове одлуке.
avatar
Admin
Admin
Admin

Broj poruka : 226
Datum upisa : 01.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu